SBC

Vitajte na webovej stránke projektu Slovenská banská cesta (ďalej len ”SBC”), ktorý je prezentáciou bohatého baníckeho dedičstva na území Slovenska ako dôležitej súčasti našich dejín.
Získavanie a spracovanie kovov na území Slovenska siaha ešte do čias osídlenia inými národmi cca spred 4000 rokmi, intenzívnou banskou činnosťou a zakladaním prvých baníckych osád sa začali zaoberať naši slovanskí predkovia po prisťahovaní na tieto územia v 2.polovici 1.tisícročia. Vtedy sa rozvinulo baníctvo do takých rozmerov, že ďalších 1000 rokov až do konca 20.-teho storočia znamenalo progres rozvoja techniky a vedy a týmto významom ďaleko prekročilo hranice našej krajiny. Koniec 20.storočia znamená útlm banskej činnosti vo väčšine významných európskych ťažobných revíroch, preto je namieste zachovať a priblížiť do pozornosti aspoň vybratú najvýznamnejšiu časť hmotného baníckeho dedičstva aj na území Slovenska pre odbornú aj poznávateľskú verejnosť,ktorá je v starostlivosti ale aj mdsfgdfsgimo pôsobnosti odborných banských múzeí.
 

SBC je zdroj informácií pre všetkých
  • pre všetkých,ktorí sa zaujímajú o baníctvo, banícke a hutnícke dejiny a bansko-technické pamiatky,
  • pre ľudí, ktorí chcú spoznávať históriu baníctva na Slovensku cez atraktivity banského turizmu,
  • pre záujemcov, ktorí chcú pobyt na Slovensku tráviť v zaujímavých historických baníckych lokalitách,
  • pre všetkých, ktorým nie sú cudzie nové technológie a chcú využívať portál SBC ako jedinečný on-line zdroj informácií počas svojich potuliek po Slovensku!

Cieľ projektu

Cieľom projektu SBC  je predovšetkým zvýšiť úroveň povedomia k ochrane technicko-kultúrno-historického dedičstva našich predkov. Rovnako tak sprístupnenie a záchrana montánnych objektov, ktoré sú svedkami histórie alebo objektami zvláštneho významu z hľadiska jedinečnosti použitej technológie, či z akéhokoľvek iného hľadiska. Združenie baníckych spolkov a cechov, ktoré je nositeľom projektu SBC sa snaží nielen o mapovanie, záchranu, či postupné sprístupňovanie a propagovanie bansko-technických pamiatok a technických unikátov, ale jeho dlhodobým cieľom je zvýšenie záujmu o poznávací turizmus u všetkých vekových kategórií, rovnako v regionoch s existujúcim a prítomnmým baníctvom ako aj v regiónoch po útlme banskej a tým aj priemyselnej výroby. Využiteľnosť výsldkov projektu, hlavne jeho mapovej aplikácie, je možná tak v rámci bežných potuliek montánnou krajinou, ako v rámci edukačnej a výchovno-vzdelávacej činnosti počas výučby príbuzných prírodovedných predmetov ako aj v školských záujmových alebo turistických krúžkoch. Kombináciou využitia moderných technológií a zážitkového turizmu tak máme aj na školách jedinečnú príležitosť pútavo a aktívne vychovávať nielen vzdelaných, ale aj uvedomelých žiakov.

Pre účely prezentácie významných ťažobných regionov boli banské mestá,obce, lokality a závody rozčlenené hlavne historicko-geograficky a podľa sortimentu ťažených surovín do 7 centier:

1.Malokarpatské baníctvo,
2.Uhoľné baníctvo – Hornonitriansky hnedouhoľný revír,
3.Štiavnicko-hodrušský a Kremnický rudný rajón,
4.Baníctvo okolia Banskej Bystrice, Horehronia a Liptova,
5.Baníctvo Spiša,
6.Baníctvo Gemera,
7.Okolie Košíc, Prešova a Slánske vrchy.

 
     

Projekt Slovenská banská cesta podporuje Ministerstvo hospodárstva SR, realizátorom základnej časti v roku 2007 boli Rudné bane, š.p. Banská Bystrica, nová stránka s rozšírenými funkciami a mapovým portálom je vytvorená pracovnou skupinou pre SBC v rámci Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. 

Pri využívaní možností tejto stránky Vám prajem príjemne strávené chvíle a pre Vašu terajšiu aj budúcu spokojnosť budeme radi akýmkoľvek námetom na vylepšenie štruktúry ale aj obsahu.

Zdar Boh!
RNDr. Karol Weis, PhD.
autor a administrátor stránky

     
     
     
     

 

 

 

 

Návrat hore