Projekt LBU

Spoločnosť Mana s.r.o. a Občianske združenie Artspektrum v spolupráci so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, s mestami Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica, s obcou Ľubietová a s Katedrou geografie a geológie Fakulty prírodných vied UMB, pripravili v roku 2016 prvý ročník unikátneho vzdelávacieho projektu Letná banská Univerzita, pričom aktívne sa do neho zapojili aj oslovení členovia baníckych spolkov a bratstiev – Banskobystrický banícky cech, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banícke bratstvo Herrengrund, , OZ Libetha - Ľubietovský banícky a hutnícky spolok, Občianske združenie Haliar a Kremnický banícky spolok. Významnú pomoc a ústretovosť ponúkli aj Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, Múzeum medi Bratstva Herrengrund v Španej Doline a Baňa Starovšechsvätých v Hodruši-Hámroch.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt bol spustený prostredníctvom jeho webovej stránky http://www.banskauniverzita.sk a svojho profilu na Facebook-u (https://www.facebook.com/banskauniverzita), pričom už  vo veľmi krátkom čase dokázal prepojiť prihlásených riešiteľov z celej stredoslovenskej oblasti (Banská Štiavnica, Kremnica, Pukanec, Ľubietová, Banská Belá, Nová Baňa, Špania Dolina a ďalší). Skladal sa z dvoch častí: interaktívny Banícky zápisník a Letná banská univerzita. Primárne bol určený pre deti od 9 do 14 rokov, ale ako prvý ročník ukázal, spoločne s potomkami sa doňho zapájali aj rodičia či starí rodičia. Banícky zápisník vyriešilo v prvej fáze 133 detí (počas prázdnin k nim ešte pribudlo 67 riešiteľov) a Letnej banskej univerzity, teda akéhosi slávnostného záverečného vyhodnotenia sa z pozvaných zúčastnilo 22 detí. Ambasádorom projektu sa stal herec Lukáš Latinák, vďaka ktorému sa jeho prví účastníci zoznamovali s problematikou baníctva aj prostredníctvom videí. Celý projekt sa stretol s vysoko pozitívnymi ohlasmi nielen z radov zúčastnených detí a predstaviteľov baníckych spolkov a banských miest, ale aj od rodičov a príbuzných zúčastnených detí.

Do projektu Letnej banskej univerzity sa mohli a môžu zapojiť deti od 9 do 14 rokov prostredníctvom Baníckeho zápisníka. Dvojčlenné tímy alebo jednotlivci sa tak najprv aspoň interaktívne na chvíľu stanú skutočnými baníkmi, geológmi, mineralógmi, historikmi či dobrodruhmi a riešia na webovej stránke sériu populárno-náučných úloh. Spolu so „sprievodcami“, ktorými sú  Slečna Kahancová, Vozík, Kladivko a večne nahnevaný Netopier, sa deti a tínedžeri postupne prekopávajú zadaniami zameranými na Geológiu a stavbu našej Zeme, Mineralógiu, Históriu baníctva na strednom Slovensku, Technológiu tradičného baníctva, Banícku kultúru a etnografiu, Banícku akadémiu a banícke školstvo na Slovensku. Na tých, ktorým sa podarí vyriešiť všetky úlohy do stanoveného termínu, čakajú rôzne ceny, ktoré môžu vyhrať pre seba, ale aj pre celú svoju triedu. Jednou z nich je aj prednostný vstup na Letnú banskú univerzitu.

Počas Letnej banskej univerzity (8. – 9. 7. 2016) mohli jej absolventi nazbierať svoje vlastné geologické a banícke zážitky nad zemou, ale aj pod zemou. Jej program bol vyskladaný z rôznych prednášok, exkurzií, návštev múzeí a stretnutí so zaujímavými lektormi vo vybraných stredoslovenských banských mestách. Letná banská univerzita bola ukončená slávnostnou promóciou úspešných účastníkov vo vynovenom Robotníckom dome v Banskej Bystrici 9. júla o 18.-tej hodine, počas ktorej sme spoznali mená jej historicky prvých absolventov. Pre ďalšie ročníky však chystáme pre deti viacero prekvapení...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vďaka úspechu prvého ročníka Letnej banskej univerzity sme si aj plány s jej pokračovaním stanovili smelo. Našou ambíciou je, aby už v ďalších ročníkoch mohli a museli deti v niektorých momentoch opustiť virtuálnu realitu. Na vyriešenie vybraných úloh bude potrebné rozlúštiť indície, riadiť sa možno GPS súradnicami, ale najmä vybrať sa priamo do terénu a navštíviť banícke a montánne pamiatky. Týmto hravým spôsobom budú deti - ale aj ich rodičia a starí rodičia - motivované k fyzickej návšteve a spoznávaniu mesta a jeho okolia „naživo“. Odborná a textová príprava Baníckeho zápisníka prebehne v spolupráci s regionálnymi odborníkmi a v prepojení na projekt Slovenská banská cesta, ktorého jedným z cieľov je predstavovať a popularizovať históriu baníctva a montánnych atraktivít na Slovensku. Ďalším dôležitým cieľom bude postupne prepracovať otázky zápisníka tak, aby mal každý zapojený účastník možnosť riešiť prevažne úlohy z jemu najbližšieho banského regiónu na princípe „najprv spoznaj svoje okolie, potom sa vyber ďalej...“. Banícky zápisník by sa skladal z dvoch tipov úloh: úlohy pre všetkých riešiteľov a úlohy, ktoré riešitelia dostanú podľa miesta, z ktorého pochádzajú. Regionálne rozdelenie okruhov otázok by tak kopírovalo vymedzenie baníckych regiónov projektu Slovenská banská cesta, zo západu na východ teda: Baníctvo Malých Karpát, Uhoľné baníctvo Slovenska, Baníctvo zlata, striebra a farebných kovov, Baníctvo medi, zlata  a antimónu, Baníctvo medi a železa, Baníctvo železa, magnezitu a mastenca, Baníctvo okolia Košíc, Prešova a Slanských vrchov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt s názvom “Letná banská Univerzita” je v podmienkach Slovenska nielen ojedinelý, ale možno povedať predovšetkým veľmi potrebný. Jeho ambíciou je totiž nielen vzdelávať v prírodovedných disciplínach úzko spätých s banskou činnosťou a vychovávať najmladšiu generáciu k úcte k svojmu mestu či dedine a jej histórii, ale budovať v nej aj hrdosť na túto históriu v kontexte s tou európskou či svetovou. Už v mladom veku je nutné formovať správne názory na historicky nezastupiteľnú úlohu baníctva a ťažby nerastov ako takej. Bez banskej činnosti, banského podnikania a hlavne dennodennej baníckej lopoty by nebolo ani bohatstva štátov a ich zlatých rezerv, ani množstva rôznorodých prvkov získavaných banskou činnosťou. Nebolo by zlata, striebra, medi a ďalších farebných kovov, uhlia, soli, atď. Banská činnnosť tu bola s ľudstvom od nepamäti a len vďaka nej bol možný rozvoj, výroba, technológie, pokrok. Odvrátiť sa od toho, čo nás tisícročia živilo a znamenalo pre ľudstvo tak veľa, dívať sa na ťažbu ako na zlo, znamená vlastne len to, že sme absolútne nepochopili fungovanie sveta a nechápeme ani pozadie zabezpečenia našich každodenných potrieb. To povedie v budúcnosti žiaľ jedine k úpadku... vo vzdelanosti, v správaní sa, v myslení, rovnako ako v technologickom pokroku...

V mene organizátorov: RNDr. Karol Weis, PhD.

Návrat hore